ความเป็นมา


ศอ.ปส.ย.

ศอ. = ศูนย์อำนวยการ

ปส. = ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ย. = เยาวชน

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน

(The Coordinating Center of Youths against Drugs Organizations of Thailand : “C.Y.D.O.T.”)

 

         “เยาวชน” เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีพลัง ในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม “พลังเยาวชน” มีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ ปฏิบัติ หรือสร้างสรรค์กิจกรรมตามถนัด
ย่อมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความสามารถตลอดจนจะเติบโตไปเป็นพลังทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตได้ ซึ่งปัจจุบันเยาวชนมีการรวมกันในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา และจะขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามความสนใจรวมถึงด้านยาเสพติด

       ในปี 2551 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภาคเยาวชน หรือ “ศอ.ปส.ย.” ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงองค์กรเยาวชนที่หลากหลายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นเอกภาพและบูรณาการ ทั้งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค และ ปปส.กทม. เป็นพี่เลี้ยงและมีหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สถานศึกษา องค์กรพัฒนาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน หรือภาคประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

ฮิต: 4090