สัญลักษณ์ ศอ.ปส.ย.


          เครื่องหมาย ศอ.ปส.ย. มีลักษณะเป็นทรงกลม โดยมีจำนวนตัวคนเป็น 5 คน คนกลางมีขนาดใหญ่กว่าคนอื่น ๆ  เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ใหญ่ใช้เป็นสีน้ำเงิน มีรูปคนด้านข้างด้านละ 2 คนเป็นสัญลักษณ์แทนเด็กและเยาวชนเป็นลำดับสีเป็น แดง-ขาว-น้ำเงิน-ขาว-แดง ตามลักษณะสีธงชาติ และมีตัวอักษรย่อ ศอ.ปส.ย. และชื่อเต็มของ ศอ.ปส.ย.

ฮิต: 2072