วัตถุประสงค์

การจัดตั้ง ศอ.ปส.ย. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อประสานงานนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมต่าง ๆ กับองค์กรเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรเยาวชนให้มีความสามารถในการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เยาวชน องค์กรเยาวชน และองค์กรพี่เลี้ยงเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรเยาวชนแห่งการเรียนรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
  4. เพื่อฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้สำนึกในหน้าที่ของตนเองตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดี
  5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลไกเฝ้าระวังภาคเอกชนอันจะส่งผลให้องค์กรเยาวชนสามารถประเมินสถานการณ์ปัญหาและแสวงหามาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป
ฮิต: 4197