บทบาทภารกิจ

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน  มีภารกิจหลัก ดังนี้

1. ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมเชิงบวก สร้างสรรค์ กิจกรรมทางเลือก เพื่อเพิ่มพื้นที่เชิงบวกสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะ วันต่อต้านยาเสพติดของทุกปี (26 มิถุนายน)

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเยาวชน

4. ขยายเครือข่ายและการเชื่อมโยงสมาชิกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

ฮิต: 2261