โครงการสัมมนากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 - 9 กันยายน 2561 ศอ.ปส.ย. ระดับชาติจัดโครงการสัมมนากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ส. วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ ศอ.ปส.ย. (SWOT) สู่การส่งเสริมและแก้ไขปัญหา โดยมีนางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ปี 2562 ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ศอ.ปส.ย. ระดับภาค พี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. เจ้าหน้าที่ สพป. รวมจำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุมฯ รายละเอียด ดังนี้

  1. บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน และความมุ่งหวังต่อการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภายในปีงบประมาณ 2562” โดย ผอ.สพป. ซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพแกนนำแถวสอง การสร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างระบบนิเวศน์ทางสังคม เช่น การพัฒนาเครือข่ายให้มีจิตอาสา ตลอดจนการสานต่อโครงการอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด การจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาคเยาวชนในระดับพื้นที่ และการบูรณาการร่วมกับองค์กรเยาวชนอื่นๆ
  2. แบ่งกลุ่มระดมความเห็น หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ ศอ.ปส.ย. ระดับภาค และระดับชาติ” และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  3. ยกร่างแผนการดำเนินงานของ ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
    เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป
  4. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย. ระดับภาค เพื่อใช้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่

                   นอกจากนี้ สพป. ได้ติดตามงานในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 1) ข้อมูลสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค ที่ยังไม่ได้นำเข้าระบบฐานข้อมูล ศอ.ปส.ย. ให้จัดส่งภายในเดือนกันยายน 2561 2) รายชื่อ ศอ.ปส.ย. ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธานการป้องกันยาเสพติด ทั้งนี้ สพป. ได้จัดทำแบบติดตามการอบรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ กำหนดจัดส่งภายในเดือนกันยายน 2561 3) รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในระดับพื้นที่

 

 

ฮิต: 2676