โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผอ.ปปส.ภ.2 มอบหมายให้นางสาวษลีก์ปรีดิ์ยา พลอยงาม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ประจำปี 2561 ร่วมกับศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค 2 (ศอ.ปส.ย.ภ.2) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ทั้ง 13 เครือข่าย จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันออก รวม 90 คน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

1. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์ยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน” และบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2”

2.กิจกรรมนิทรรศการการนำเสนอผลงาน ปี 2561 และการช๊อปปิ้งความรู้ผลงานของแต่ละเครือข่าย โดยการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของแต่ละเครือข่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น

3.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในพี่น้องชาว ศอ.ปส.ย.ภ.2

4. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน สิบทศวรรษ ศอ.ปส.ย.ภ.2 ผ่าน PPT ของทุกเครือข่าย

ฮิต: 336