โครงการรวมพลสมาชิก ศอ.ปส.ย.นราธิวาส สัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.ย.นราธิวาส) จัดโครงการรวมพล สมาชิก ศอ.ปส.ย.นราธิวาส สัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ณ หอประชุม-สนามกีฬาอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดสมัชชาขับเคลื่อนเรื่องยาเสพติด ในการแก้ไข้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่สมาชิก ศอ.ปส.ย.นราธิวาสให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

ฮิต: 501