โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาทคณะทำงาน ศอ.ปส.ย จ.ตรัง

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 ศอ.ปส.ย.ภ.9 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.ภ.9 และหน่วยงานภาคีจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาทคณะทำงาน ศอ.ปส.ย จ.ตรัง ณ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ และเตรียมการเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ในปีงบประมาณ 2562

 
 
ฮิต: 252