การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 - วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562  ศอ.ปส.ย.ภ.2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 โดยมีอาจารย์อัธยา บุณยรัตเศรณี ที่ปรึกษาเครือข่ายเยาวชนฟ้าสว่าง โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชน ศอ.ปส.ย.ภ.2 ทั้ง 8 จังหวัด และเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จำนวน 2 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 82 คน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ในแต่ละวัน ดังนี้

  1. กิจกรรมการละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของทุกเครือข่าย และฝึกภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออกของเยาวชน
  2. เปิดตลาด shopping idia การนำเสนอผลการดำเนินงานของเยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2562
  3. กิจกรรมการปลุกระดมความคิดการขับเคลื่อนงานด้านเยาวชน Team building และการฝึกทักษะในการเขียนโครงการและการจัดค่ายพักแรม
  4. การประชุมคณะทำงานในระดับภาคเพื่อวางแผนการดำเนอนงานในปีงบประมาณ 2563 และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  5. สรุปแผนการดำเนินงานเยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2562
   
ฮิต: 780