ติดต่อเรา

 

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อาคาร 2 ชั้น 5 
โทรศัพท์ 0 2247 0901-19 ต่อ 2515-17
โทรสาร 0 2644 4589

ฮิต: 1449