ผอ.ปปส.กทม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.กทม.

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักงาน ปปส.กทม. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ส. เขตหลักสี่

โดยได้พิจารณากรอบแนวทางการสนับสนุนงบกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ซึ่งเน้นการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งในระดับชุมชน ระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและวัยเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา และกลุ่มเป้าหมายรองคือแกนนำภาคประชาชนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้สอดคล้องกับผลประเมินชุมชนในพื้นที่ กทม. รวมทั้งรองรับข้อสั่งการเชิงนโยบาย ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้อนุมัติงบสนับสนุนให้กับมูลนิธิเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา กับโครงการ Young Taekwondo Championship 2017 จำนวน 248,125 บาท โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน

 

ฮิต: 268