ป.ป.ส. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. ในหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  นายสมเกียรติ สูงสถิตานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยจ่าสิบเอก พงษ์วิทย์ แก้วโอภาส และนายสนธิ มานะกิจไพบูลย์ นักกีฬาลอนโบวล์สทีมชาติไทย เป็นวิทยากรอภิปรายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ "สาธิตและฝึกสอนกีฬาลอนโบวล์ส" ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประกอบเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม./ภ.1-9 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงเยาวชน และทีมวิทยากรจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญในกิจกรรมทางเลือก จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. ในหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด ได้รับเกียรติจาก  ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่เยาวชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

ฮิต: 734