โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย.ภ.4

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 4 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จัดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย.ภ.4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ภ.4 และ ครูที่ปรึกษา หรือ ครูผู้ดูแลงานด้านยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมจำนวน 105 คน 

จากการจัดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย.ภ.4 ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. และ บริบทของพื้นที่

ฮิต: 253