เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม./RMU)  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ม.รอ./RERU) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล./LRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน./SNRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด./UDRU) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2562  ณ วัดขุนพลดำริ บ.อุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาแกนนำที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนาม ศอ.ปส.ย.ภ.4 จำนวน 50 คน

 

 

ฮิต: 509