โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนภาค 5

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนภาค 5 จัดโดยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดลำพูน (ศอ.ปส.ย.จ.ลำพูน) ซึ่งได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนจากสำนักงาน ปปส.ภาค 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 คน ประกอบไปด้วย สมาชิกศอ.ปส.ย.ภาค 5 ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ และครูที่ปรึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.5 เป็นพี่เลี้ยง ณ โรงแรมลำพูน วิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สาระในการจัดกิจกรรม มีดังนี้

1. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ รวมถึงมีการทำพิธีแบบชาวลานนา คือการเรียกขวัญให้กับสมาชิก ศอ.ปส.ย. เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล
2. เพื่อให้สานสัมพันธ์เครือข่ายสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค 5 ครูที่ปรึกษา และศอ.ปส.ย.ระดับชาติ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ เช่น ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและในชุมชนของตนเอง การเป็นวิทยากรที่ดี และการใช้นันทการในการรณรงค์เรื่องยาเสพติด
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิก ศอ.ปส.ย. เพื่อให้สมาชิกสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนได้
5. มีการจัดทำแผนการทำงานระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณปีถัดไป
ซึ่งผลตอบรับได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ ศอ.ปส.ย. และปฎิณาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะเผยแพร่ความรู้ที่ตนได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ฮิต: 604