โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ส่งเสริมทักษะชีวิต ปลุกจิตสำนึก

Image may contain: 2 people, indoor

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครูอาจารย์/นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ และสมาชิก ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ส่งเสริมทักษะชีวิต ปลุกจิตสำนึก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียนมีความรู้สำหรับเด็กไทยยุคปัจจุบัน สามารถวางแนวทางและจัดทำกิจกรรมแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน และให้นักเรียนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงามที่ควรประพฤติปฏิบัติ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยมีนายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ กล่าวต้อนรับให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงทีมวิทยากรกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อาทิเช่น การป้องกันตัวจากพิษภัยยาเสพติด รู้เท่าทันสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นคดีความเข้าสู่การควบคุมตัว และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในได้แก่ อาคารหอนอน 1-4 อาคารฝึกวิชาชีพ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะครูอาจารย์นักเรียนแกนนำ สมาชิก ศอ.ปส.กทม. และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 100 คน

Image may contain: 8 people, people standing and indoor Image may contain: 7 people, indoor
Image may contain: 1 person, indoor Image may contain: 6 people, people sitting and indoor

 

ฮิต: 674