โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด ณ โรงเรียนขามแก่นนคร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผอ.ปปส.ภ.4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด บรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่าย ศอ.ปส.ย.โรงเรียนขามแก่นนครดำเนินกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปปส.ภ.4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเครือข่ายแกนนำ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ในสังคม สามารถนำความรู้นั้นไปขยายผลในห้องเรียน สามารถคัดกรองเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนให้สามารถลด ละ เลิกอบายมุข และเพื่อปลูกฝังความเป็นจิตอาสาในแกนนำ ศอ.ปส.ย. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 คณะครู วิทยากร ที่ปรึกษา ศอ.ปส.ย.ภ.4 และกรรมการ ศอ.ปส.ย.โรงเรียนขามแก่นนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน จัดระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ฮิต: 583