โครงการขยายเครือข่ายและพัฒนาแกนนำ ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง

ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง จัดโครงการขยายเครือข่ายและพัฒนาแกนนำ ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเครือข่าย และเพิ่มกลุ่มแกนนำเยาวชนและพัฒนาความสามารถของแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีการวางแผนในการทำกิจกรรม มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน สามารถพัฒนาตนเองและถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประประเทศชาติต่อไป โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชน ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดระยอง จำนวน 9 โรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 - 6 และวิทยากรแกนนำ ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ รวมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 133 คน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชน ของเยาวชน ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัดระยอง และ ศอ.ปส.ย.ภ.2

2. กิจกรรมการละลายพฤติกรรมเพื่อปรับทัศนคติของเยาวชนเพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงบรรดาลใจ

3. การบรรยาย
- หัวข้อ “ศอ.ปส.ย.คืออะไร” โดยการแนะนำคณะทำงานในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดและผลการดำเนินกิจกรรมของแกนนำเยาวชน ศอ.ปส.ย.เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจ และการนำเยาวชนสมัครสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภ.2 ผ่านโทรศัพท์มือถือ
- หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนได้มีแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในตนเอง และครอบครัว

4. กิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นแต่ละฐาน และฝึกให้เยาวชนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง

 

ฮิต: 459