ปปส.ภ.6 เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร : เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 6)

วันที่ 29 พ.ย 60  นางปรียภรณ์ สีหะกุลัง ผอ.ปปส.ภ.6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธานการป้องกันยาเสพติด ภาค 6 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ความพอเพียง พึ่งพาตนเอง พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้คนต่างวัฒนธรรม เรียนรู้และตระหนักรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด การเปลี่ยนแปลงของปัญหาจากอดีต ปัจจุบันและทิศทางของปัญหาในอนาคต สามารถอยู่ร่วมกับปัญหาโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในการนี้ ผอ.ปปส.ภาค 6 กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ แก่เยาวชนในเครือข่ายศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน

 

      

ฮิต: 251