โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร: เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 1)

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ปปส.ภ.1 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  หลักสูตร: เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ภาค 1) ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และโรงแรมเกรทเธอร์ ลอด์จ จังหวัดเชียงราย โดยมีเยาวชนสมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค 1 เข้าร่วม 47 ราย ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 16 คน ทั้งสิ้น 63 คนเข้าร่วมโครงการฯ

 

          

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายพัฒนพันธุ์ สุขยิ่ง ผอ.ปปส.ภาค 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 ในการอบรมหลักสูตร เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (ภาค 1) ณ โรงแรมเกรทเธอร์ ลอด์จ จังหวัดเชียงราย

 

   

 

ฮิต: 468