ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำกรอบความคิด (Conceptual Framework) และแผนที่ความคิด (Mind Map) ความเชื่อมโยงของงานด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย - วัยศึกษา - วัยรุ่นเพื่อใช้จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเพื่อแสวงหาความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

โดย ว่าที่ ร.ต.สุคิด ลั่นซ้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด สพป. เป็นประธานการประชุม และนำการประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.น.พ.สุริยเดวทรีปาตี นายพิทยา จินาวัฒน์ และ ผศ.น.พ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน จากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนของประเทศ สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9/ปปส.กทม./สยศ./สพป. จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

ทั้งนี้ ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ตลอดจนกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้ง แสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนของประเทศ

 

 

ฮิต: 362