ศอ.ปส.ย.ภ. 9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2 รุ่นที่ 7" ณ โรงเรียนธรรมโฆษิต จ.สงขลา

วันที่ 15 ธ.ค 2560 ศอ.ปส.ย.ภ. 9 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.องค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดโครงการ "One day camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด (To be number 1) ปี 2" ณ โรงเรียนธรรมโฆษิต อ.นาหม่อม จ.สงขลารุ่นที่ 7 (จากทั้งหมด 16 รุ่น 16 สถานศึกษา) โดยมีนายราเชนทร์ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งนายวิมล วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าพบปะพูดคุยกับเยาวชน กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ปปส.ภ.9 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีและค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตโดยปราศจากการใช้ยาเสพติด รวมทั้งได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด นอกจากนี้ยังจะทำให้เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเพื่อนได้ด้วย

 

    

ฮิต: 304