โครงการสัมมนา ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 สพป. จัดโครงการสัมมนา ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง โดยในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความคาดหวังการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย. ปี 2561” พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผอ.สพป. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด ผู้แทน ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาคซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. วิทยากร ผู้แทนสภานักเรียนระดับประเทศ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ สพป. รวมประมาณ 100 คน

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกภาพในการดำเนินงานเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย. เกิดการสานสัมพันธ์การทำงานในเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย. ในระดับพื้นที่ ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายเยาวชนกลุ่มอื่น และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนในระดับพื้นที่

          ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. มุ่งหวังให้การดำเนินงานของ ศอ.ปส.ย. เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ในธรรมนูญ ศอ.ปส.ย. ทั้ง 6 ข้อ ดังนี้

          1. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน ทุกระดับในการปฏิบัติงาน ศอ.ปส.ย ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน

                   - พัฒนาศักยภาพของสมาชิก ศอ.ปส.ย. ทุกระดับ

                   - ประสานงาน ติดตาม รวบรวม ผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.ย.ทุกภาค

                   - รวบรวมและสะท้อนปัญหาของเยาวชนโดยเฉพาะด้านปัญหายาเสพติด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          2. รวบรวมฐานข้อมูล และทำเนียบเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย. ทุกภาคทั่วประเทศ

          3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.ย. ผ่านสื่อ และเวทีต่าง ๆ

          4. ค้นคว้า รวบรวมและสนับสนุนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนแก่สมาชิก ศอ.ปส.ย.

          5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สำนักงานมอบหมาย

          ซึ่งโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้จัดการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศอ.ปส.ย. ในพื้นที่ และเสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างบรรยากาศในการทำงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรตำรวจจากจังหวัดสมุทรสงครามในการทำกิจกรรม ตลอดจนการเสวนาหัวข้อ “เยาวชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในศตวรรษที่ 21” โดย ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียนระดับประเทศ และ ศอ.ปส.ย. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงองค์กรเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

   

      

ฮิต: 327