โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย. ปี 2561

วันที่ 18–20 สิงหาคม 2560 สพป. ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแผนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย. ปี 2561

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน ศอ.ปส.ย. ระดับภาค/ระดับชาติ ภาคละ 2 คน พี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. ภาคละ 1 คน และคณะทำงานและผู้บริหาร ป.ป.ส. รวม 45 คน วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและหาแนวการบริหารจัดการองค์กรเยาวชน ศอ.ปส.ย. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนวางกรอบการดำเนินงาน ปี 2561 เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศอ.ปส.ย. ในปี 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง การก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีนางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ สาระสำคัญการประชุมมีดังนี้
1. อัตลักษณ์ ศอ.ปส.ย. “เครือข่ายเยาวชน อาสาป้องกันยาเสพติด”
2. จัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิก โดยใช้ ONCB website เป็นช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ระหว่างรอการพัฒนา website ให้ใช้ระบบเอกสารไปพลางก่อน
3. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ผ่าน ONCB website โดยให้พี่เลี้ยงภาคส่งข้อมูล/ข่าวสารทางไลน์กลุ่มพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. แล้ว สพป. ประสาน ศทส. นำลง ONCB website
4. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ชาติชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ และให้มีการทบทวนธรรมนูญในการประชุมครั้งต่อไป ในเบื้องต้นกำหนดจัดประชุมฯ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560
5. ทำกรอบแผน/ปฏิทินงานปี 2561 ระดับชาติ/ภาค/จังหวัด ทั้งนี้ให้ ปปส.ภาคจัดส่งแผนปี 2561 ให้กับ สพป. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

  

  

 

ฮิต: 244