การประชุมงานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -17.00 น. ผู้แทนศอ.ปส.ย.ภ. 7 เข้าร่วมประชุมงานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 328 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทน ศอ.ปส.จ.กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี /พี่เลี้ยง ครูที่ปรึกษา/เยาวชนแกนนำ ศอ.ปส.ย.รวมทั้งสิ้น 40 คน ผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้


1. คณะทำงานวิจัยฯ ชี้แจง ทำความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานวิจัยฯ และตั้งเป้าหมายงานวิจัยฯ ร่วมกัน
2. ทำกิจกรรมสร้างความไว้ใจ เชื่อใจ เข้าใจ ระหว่างเครือข่าย
3. ทำกระบวนการกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ศอ.ปส.ย. เบื้องต้น
4. ผู้ประสานงานวิจัย ทำความรู้จักผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด และติดตามการเตรียมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เยาวชน ศอ.ปส.ย. เพื่อลงพื้นที่วิเคราะห์กระบวนการทำงานและเก็บข้อมูล
5. หารือร่วมกันในหัวข้อเรื่องการจัดงานมหกรรมเยาวชน ศอ.ปส.ย.ภ.7 ในเดือนมิถุนายน 2561(จังหวัดเจ้าภาพ/รูปแบบกิจกรรม/แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหกรรมฯ)

 

 

ฮิต: 115