โครงการประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ (ศอ.ปส.ย.) ระดับชาติ จัดโครงการประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนธรรมนูญ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนให้มีความเหมาะสมต่อการขับเคลื่อนงานในปัจจุบัน และติดตามแผนการดำเนินงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และงานครบรอบ 1 ทศวรรษ ศอ.ปส.ย. รวมถึงพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมของ ศอ.ปส.ย. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน จากสำนักงาน ป.ป.ส. 

โดยว่าที่ร้อยตรี สุคิด ลั่นซ้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประธาน ในพิธีเปิดในวันที่ 21 เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ศอ.ปส.ย. ระดับภาค พี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. เจ้าหน้่าที่ สพป. รวมจำนวน 44 คน เข้าร่วม
การประชุมฯ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

  1. ทบทวนบทบาทคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย. ระดับชาติตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 589/2560
  2. ทบทวนธรรมนูญศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน พุทธศักราช 2556 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาอัตลักษณ์ ศอ.ปส.ย. และหมวดคณะกรรมการที่ปรึกษา ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับร่างธรรมนูญฯ พร้อมทั้งคัดเลือกที่ปรึกษา ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ จำนวน 5 คน
  3. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนางสาวเกษศินี ผลชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สอ. แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สวนจัตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ประชุมได้มีมติส่งผู้แทน ศอ.ปส.ย. จำนวน 50 คน (ภาคละ 5 คน) เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด และจัดบูธนิทรรศการ ศอ.ปส.ย. 
  4. การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (C.Y.D.O.T. CUP) สพป. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดงาน เพื่อให้ ศอ.ปส.ย. และพี่เลี้ยงภาคเตรียมการรองรับการจัดกิจกรรมในระดับภาคเพื่อเข้าร่วมงานระดับประเทศ ในเบื้องต้นกำหนดให้จัดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ สพป. จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดแข่งขันฯ ภายหลังจัดจ้างภาคเอกชนดำเนินการในลำดับต่อไป
  5. กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสารบรรณของ ศอ.ปส.ย. ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ จัดทำคู่มืองานสารบรรณ เพื่อใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด
  6. ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ได้แก่ รู้จัก ศอ.ปส.ย. วิทยากรกระบวนการ และองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งมอบหมายให้แต่ละภาครวบรวมชุดองค์ความรู้ โดยขอให้เร่งจัดทำชุดเครื่องมือดังกล่าว เพื่อ ศอ.ปส.ย. จะได้นำไปใช้ในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งที่ประชุมกำหนดให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือในเดือนมิถุนายน 2561

 

  1.  

 

ฮิต: 163