โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561


วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ปปส.กทม. โดย นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช รกน.ผอ.ปพ. และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561

ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนของ ศอ.ปส.ย.กทม. ที่สอดคล้องกับกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561 สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เยาวชนสมาชิกเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. ได้แสดงศักยภาพ ระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิเคราะห์จัดทำแผนการดำเนินงาน ของ ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561 รวมทั้งนำบทเรียนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส./ปปส.กทม. เยาวชนสมาชิกเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน

 

 

 

ฮิต: 618