โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.ภาค 6

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศอ.ปส.ย.ภาค 6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.ภาค 6 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษานันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโดยนายวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาท แนวทางการดำเนินงาน กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน ประกอบด้วยแกนนำเยาวชนทั้ง 9 จังหวัด, ครูพี่เลี้ยง

วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ศอ.ปส.ย.ทุกจังหวัด รับทราบนโยบาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิก และจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2562 ต่อไป งบประมาณสนับสนุนโครงการจากสำนักงาน ปปส.ภาค 6 (หมวดเงินอุดหนุน)

ฮิต: 166