โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ปปส.ภ.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง ร่วมกับคณะวิทยากรจากคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ภ.2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประชา พรชัยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน เพื่อทำการปลูกฝังและขยายเครือข่ายสมาชิกในการทำงานของ ศอ.ปส.ย.ภ.2 ในระดับจังหวัดให้มีศักยภาพมากขึ้น

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพื่อปลูกฝังรวมพลังจิตอาสาต่อต้านยาเสพติด
2. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ "สร้างแรงจูงใจในการเป็นแกนนำ ศอ.ปส.ย." โดยวิทยากรแกนนำ ศอ.ปส.ย.ภ.2
3. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ "แกนนำ ศอ.ปส.ย. มีหน้าที่อะไร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยวิทยากรแกนนำ ศอ.ปส.ย.ภ.2
4. กิจกรรมสันทนาการสานสายใยพี่น้อง ศอ.ปส.ย.จ.ระยอง

ฮิต: 131