การประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย. กทม.)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย. กทม.) ครั้งที่ 1/2562 และสร้างการรับรู้นโยบายการลด Demand ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง สาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การนำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดพื้นที่ กทม.
2. ชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 ของ ศอ.ปส.ย.กทม. และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5 แห่งในสถานศึกษาเครือข่าย และการปรับหลักสูตรกิจกรรม ONE DAY CAMP สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่
3. รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายสมาชิก ศอ.ปส.ย.กทม. ในช่วงตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
4. หารือหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2562 และการเลือกตั้งคณะทำงานชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมจะครบวาระในเดือน เมษายน 2562 นี้
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวสุวรรณา ว่องวานิช ผอ.ปพ. คณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 40 คน

 

ฮิต: 397