โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ศอ.ปส.ย. ระดับชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. หมวดเงินอุดหนุน โดยมีนางสาวอรอนงค์ ลาภภูวนารถ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมฯประกอบด้วย พี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. คณะกรรมการ ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ และเจ้าหน้าที่ สพป. จำนวน 40 คน รายละเอียด ดังนี้

1. ทบทวนธรรมนูญ ศอ.ปส.ย. ให้รองรับกับบริบทการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
2. สรรหาเยาวชนแกนนำเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ แทนคณะทำงานเดิมที่ขาดคุณสมบัติ
3. กำหนดกติกา/แผนการดำเนินกิจกรรมประกวด CYDOT AMBASSADOR
4. กิจกรรม Team Building ผ่านฐานการเรียนรู้ Walk rally เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสานความสัมพันธ์คณะกรรมการ ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ

 

ฮิต: 417