โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสอวิทยาคาร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 29-31 พ.ค. 62  ศอ.ปส.ย.ภ.4 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.จ.กาฬสินธุ์ สำนักงาน ปปส.ภ.4 และ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสอวิทยาคาร  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทั้ง 4 ด้าน ตามกรอบโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ คือ 1. การป้องกันตนเองจากภัยสังคมและอบายมุข 2. มีจิตสำนึกและระเบียบวินัย 3. รู้เท่าทันยาเสพติด และ 4. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครู-อาจารย์ และ วิทยากร รวมจำนวน 240 คน โดย ศอ.ปส.ย.ภ.4 และ ศอ.ปส.ย.จ.กาฬสินธุ์ มีบทบาทในกระบวนการแบ่งกลุ่มเสริมสร้างทักษะชีวิตและการแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างการรับรู้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

 

ฮิต: 530