ศอ.ปส.ย. ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ ศอ.ปส.ย. ในเครือข่าย 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศอ.ปส.ย. ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ ศอ.ปส.ย. ในเครือข่าย 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด เพื่อให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข

ฮิต: 87