ศอ.ปส.ย. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน ปี 2561


วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ ปทุมธานี ผู้แทน ศอ.ปส.ย. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ปี 2561

ซึ่งจัดโดย สพป. วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคณะทำงาน ศอ.ปส.ย. ระดับชาติชุดใหม่ วางแนวทางระบบจัดเก็บฐานข้อมูล และช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ศอ.ปส.ย. ตลอดจนวางกรอบการจัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของ ศอ.ปส.ย. โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผอ.สพป. เป็นประธานการเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและจุดเน้น ศอ.ปส.ย. ปี 2561” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศอ.ปส.ย. ระดับชาติตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ 168/2558 ซึ่งเป็นคณะทำงานชุดเก่า ภาคละ 2 คน ซึ่งได้ครบวาระเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้แทน ศอ.ปส.ย. ระดับภาคที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเป็นคณะทำงานระดับชาติชุดใหม่ ภาคละ 2 คน เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค/กทม. ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ศอ.ปส.ย. ภาคละ 1 คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ สพป. รวมประมาณ 65 คน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานแบบทีม โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยสองวิทยากรตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปรับทักษะความคิด การเปิดมุมมองที่แตกต่าง การรักษาความลับ การมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน การคิดและทำงานเป็นกลุ่ม/ทีม ภาวะผู้นำ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. นายสุพจน์ อุปลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมบรรยายในหัวข้อการเว็บไซต์และฐานข้อมูล ศอ.ปส.ย. โดยมีนางสาวปราณีต แสวงการ นักวิชากรคอมพิวเตอร์ชำนายการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อนำข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการคัดเลือกคณะทำงาน ศอ.ปส.ย. ระดับชาติชุดใหม่ โดยนางสาวณัฐธิดา ดวนสูง ประธาน ศอ.ปส.ย.ภาค 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ประธาน ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ ภายหลังจากได้รับการคัดเลือกนางสาวณัฐธิดา ดวนสูง ได้จัดตั้งคณะทำงาน ศอ.ปส.ย. ระดับชาติชุดใหม่ ร่วมกันทบทวนธรรมนูญของ ศอ.ปส.ย. ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และร่วมกันกำหนดรูปแบบ Theme งาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของ ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ ตลอดจนการวางกรอบเนื้อหาเพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.

 

ฮิต: 471