ปปส.กทม. เปิดโครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานค


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้แทน ศอ.ปส.ย.กทม. เข้าร่วมโครงการ ONE DAY CAMP สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จัดโดย ศอ.ปส.ย.กทม. ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งโครงการดังกล่าว มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สามารถเป็นเยาวชนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำความรู้เรื่องยาเสพติดไปถ่ายทอดแก่กลุ่มเพื่อนและรุ่นน้องได้ โดยมีนายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการป้องกันตนเองและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ทั้งนี้ คณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม พร้อมด้วยทีมวิทยากรอารมณ์ดี จากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดกิจกรรมวอคแรลลี่ ฐานกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้นักเรียนสามารถนำไปบูรณาการปรับใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. และเยาวชนแกนนำ ศอ.ปส.ย.กทม. รวมทั้งสิ้น 120 คน

 

 

ฮิต: 225