ปปส.กทม. เปิดโครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจักรี เปรมสมิทธ์ ที่ปรึกษาด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สำนักงาน ปปส.กทม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สามารถเป็นเยาวชนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำความรู้เรื่องยาเสพติดไปถ่ายทอดแก่กลุ่มเพื่อนและรุ่นน้องได้ โดยนายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการป้องกันตนเองและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ทั้งนี้ คณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม พร้อมด้วยทีมวิทยากรอารมณ์ดี จากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดกิจกรรมวอคแรลลี่ ฐานกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้นักเรียนสามารถนำไปบูรณาการปรับใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนบางกะปิ และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 120 คน

 

 

 

 

ฮิต: 389