ผู้แทน ศอ.ปส.ย. เข้าร่วมงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ “Every child can be a HERO: เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้”

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้กำหนดจัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ “Every child can be a HERO : เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้” ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอินทรารีเจนท์ กรุงเทพมหานครและรัฐสภา ทั้งนี้ ผู้แทนศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) จากทุกภาคเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน พร้อมคณะทำงาน พี่เลี้ยง ตัวแทนจาก ศอ.ปส.ย.ภาค 7 จำนวน 5 คน

โดย ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิทธิเด็ก โดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประธานในพิธีเปิด เยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีนายศรราม พรหมมากร รักษาการประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ นำเสนอถึงที่มาขององค์กร ศอ.ปส.ย. และภาพรวมการจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 350 คน ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน 77 จังหวัด เครือข่ายเด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนเยาวชน ศอ.ปส.ย. ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานและสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงของกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน นอกจากนี้นายศรราม พรหมมากร รักษาการประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการสาธิต เทคนิคการป้องกันตัวขั้นพื้นฐาน เพื่อถ่ายทอดและสอนทักษะการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีตัวแทนเยาวชน ศอ.ปส.ย. เป็นผู้สาธิตวิธีการป้องกันตัว ในนามเครือข่าย ศอ.ปส.ย.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เยาวชน ศอ.ปส.ย. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประชุมวิสามัญของสภาเด็กและเยาวชน และพิธีประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรง ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ ตัวแทนเยาวชน ศอ.ปส.ย. และเครือข่ายเด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมแล้วแสดงความเห็นและนำเสนอเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมโดยมีนายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยรับฟังความคิดเห็น และได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานในพิธีร่วมรับทราบเจตนารมณ์ของเด็กและเยาวชน

 

      

                               

  

 

 

ฮิต: 443