ป.ป.ส.กทม.จัดประชุมคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงกรอบแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 ของ ศอ.ปส.ย.กทม. และการรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายสมาชิก ศอ.ปส.ย.กทม. ในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ได้หารือแนวทางระเบียบปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (กรุงเทพมหานคร) ณ จังหวัดเชียงราย และแนวทางการจัดกิจกรรม ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. พร้อมด้วยสมาชิกฯ ครูที่ปรึกษางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำสถานศึกษา ผู้แทนจากสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (IOGTT) และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 35 คน

 

ฮิต: 206