โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค 6

วันที่ 24 เม.ย.61 เวลา 13.00 น.นางปรียภรณ์ สีหะกุลัง ผอ.ปปส.ภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค 6 (ศอ.ปส.ย.ภาค 6) ปี 2561 จัดโดย ปปส.ภาค 6 ร่วมกับคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ภาค 6 ตั้งแต่วันที่ 24-25 เมษายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเครือข่าย/คณะทำงาน ศอ.ปส.ย.ภาค 6 /คณะกรรมการ/สมาชิก ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัด 9 จังหวัด /อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 6 รวมจำนวน 75 คน ณ สวนน้ำพรหมพิราม รีสอร์ท อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้คณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัดได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานระหว่างเครือแกนนำเยาวชน 9 จังหวัด ในพื้นที่ภาค 6 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำของเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพรุ่นต่อไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.6 จนสามารถขยายเครือข่ายแกนนำในการทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต่อไป

 

ฮิต: 158