พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช ผอ.ปพ. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมของเยาวชนแกนนำ ศอ.ปส.ย.กทม. รวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานด้านยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ของเยาวชน ให้มีการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างเครือข่ายเยาวชน  การประชาสัมพันธ์องค์กรและการขยายเครือข่าย มุ่งหวังให้แกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้และกิจกรรมที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการทำงานด้านการป้องกันยาเสพติดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของ ศอ.ปส.ย.กทม. โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย แกนนำเยาวชนภาคีเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. ครูพี่เลี้ยง  และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คน

 

 

 
 

 

 

ฮิต: 111