โครงการ "เยาวชนนราน้อมนำศาสตร์พระราชาป้องกันยาเสพติด" ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.ย.นราธิวาส) จัดโครงการ "เยาวชนนราน้อมนำศาสตร์พระราชาป้องกันยาเสพติด" ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่9 พ.ค. 2561 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชสสามารถนำความรู้ความเข้าใจพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าใจถึงศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และสามารถนำความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเสริมสร้างพัฒนาพลามัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้กิจกรรมทางเลือก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อน มีเยาวชนในพื้นที่ 3 จชต. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 90 คน

 

 

ฮิต: 212