โครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานพระราชา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด” ประจำปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานพระราชา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด” ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ (International learning center) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุน จาก ปปส.ภ.7 วัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อให้แกนนำเยาวชนได้เรียนรู้พระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และเพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และขยายเครือข่าย ศอ.ปส.ย. ที่มีจิตอาสา สามารถนำศักยภาพที่มีในตัวเองไปสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมได้ต่อไป กิจกรรมประกอบด้วย

1.การบรรยายความเป็นมาและกิจกรรมของ ศอ.ปส.ย.
2.กิจกรรมทำความรู้จักกัน/กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ Hero ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
3.ภาวะผู้นำกับการทำงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
4.กระบวนการเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ยาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่
5. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี แกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาด นักศึกษาจาก มรภ.เพชรบุรี และแกนนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วิทยากร และ ทีม ศอ.ปส.ย.ภ.7 รวมทั้งสิ้น 60 คน

ฮิต: 178