โครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.สมุทรสงคราม “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานพระราชา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด” ประจำปี 2561 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ศอ.ปส.ย.ภ.7 ร่วมกับ ศอ.ปส.ย.จ.สมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.สมุทรสงคราม “ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานพระราชา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด” ประจำปี 2561 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุน จาก ปปส.ภ.7 

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อให้แกนนำเยาวชนได้เรียนรู้พระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และเพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และขยายเครือข่าย ศอ.ปส.ย. ที่มีจิตอาสา สามารถนำศักยภาพที่มีในตัวเองไปสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมได้ต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาจาก มรภ.สวนสุนันทา (วิทยาเขตสมุทรสงคราม)/แกนนำนักเรียนจากรร.ศรัทธาสมุทร/รร.ท้ายหาด และรร.ถาวรานุกูลวิทยากร และ ทีม ศอ.ปส.ย.ภ.7 รวมทั้งสิ้น 60 คน

ฮิต: 141