โครงการประชุมขับเคลื่อนงานดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ภาค5)

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561  ศอ.ปส.ย.ภ.5 ดำเนินโครงการประชุมขับเคลื่อนงานดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ภาค5) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก ปปส.ภ.5 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรม ศอ.ปส.ย.ภ.5 แกนนำเยาวชนระดับจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยง จำนวน 55 คนโดยมี นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ. ปปส.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ น.ส. สุกันยาใหญ่วงศ์ ผอ.ปพ. และเจ้าหน้าที่ ปพ. ปปส.ภ.5 ร่วมสังเกตการณ์การณสรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของศอ.ปส.ย.ในระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับชาติ นำจุดด้อยเป็นอุทาหรณ์เพื่อแก้ไขและเสริมจุดแข็งจุดเด่นเพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานต่อไป
2. คัดเลือกคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ภาค 5 ศอ.ปส.ย.จังหวัด
3. ประชุมวางแผนชี้แจง และแบ่งกลุ่มสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมแข่งฟุตซอลเยาวชน ศอ.ปส.ย. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และกำหนดเค้าโครงแผนการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561
4. บรรยายแลกเปลี่ยนซักถามหัวข้อการเขียนโครงการ การสรุปผลการดำเนินงาน การเก็บหลักฐาน และการรายงานผล

 

 

 

 

 

ฮิต: 207