โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ณ โรงแรม เดอะพีค จันทบุรี

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค 2 (ศอ.ปส.ย.ภ.2) ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก ปปส.ภ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ทั้ง 13 เครือข่าย จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันออก รวม 90 คน ณ โรงแรม เดอะพีค จันทบุรี มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

 1. แนะนำ ศอ.ปส.ย.ภ.2 และกระบวนการหน้าที่ในการทำงานของภาคีเครือข่าย และการมีหน้าที่ในระดับชาติ
 2. การทำกิจกรรมพัฒนาการทางด้านภาษากับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการละลายพฤติกรรม
 4. กิจกรรมสอนการตัดต่อทำคลิปวีดีทัศน์ เพื่อนำเสนอผลงาน ศอ.ปส.ย.
 5. กิจกรรมการพัฒนาทางด้านภาษา โดยวิทยากรชาวแคมมารูน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
 6. กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลในการตัดต่อคลิปวีดีโอนำเสนอผลงาน ณ พิพิธภัณฑ์พาณิชยนาวี จังหวัดจันทบุรี
 7. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในพี่น้องบาว ศอ.ปส.ย.ภ.2
 8. กิจกรรมสร้างสายใยในชาว ศอ.ปส.ย.ภ.2 จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและการผูกข้อมือรับน้อง โดยพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา
 9. การนำเสนอคลิปวีดีโอ ผลงานจากแต่ละกลุ่ม ในหัวข้อที่กำหนดขึ้นเอง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก และวางแนวทางในการทำกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติด รวมถึงแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดให้แต่ละเครือข่ายรับทราบ
 10. กิจกรรมการคัดเลือกดาว เดือน ค่ายศอ.ปส.ย.ภ.2และการคัดเลือกคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.ภ.2 ชุดใหม่
 11. กิจกรรมสร้างสายใยในชาว ศอ.ปส.ย.ภ.2 โดยการเจียนความรู้สึกตากพี่สู่น้อง น้องสู่พี่

ฮิต: 244