ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รวมพล ศอ.ปส.ย.นราธิวาส จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด เขียนโดย t1 494
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันเทศกาลสำคัญของไทย เขียนโดย t1 376
โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดและการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เขียนโดย t1 357
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2562 เขียนโดย t1 593
โครงการรวมพลสมาชิก ศอ.ปส.ย.นราธิวาส สัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เขียนโดย t1 837
โครงการสัมมนากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย t1 2737
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 ประจำปี 2561 เขียนโดย t1 574
การฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด (One Day Camp) รุ่นที่ 3 จ.มหาสารคาม เขียนโดย t1 567
โครงการพัฒนาศักยภาพศอ.ปส.ย.จ.สมุทรสาคร“ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชนก้าวพ้นยาเสพติด” จ.สมุทรสาคร เขียนโดย t1 664
โครงการ ONE DAY CAMP ศอ.ปส.ย.กทม. สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เขียนโดย t1 629
แสดง #